“Gen Net” “IGen” “Gen Y” เพื่อการพัฒนา

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบประชากรที่ประกอบด้วยอายุและเพศของประชากรไทยใน พ.ศ. 2565 พบว่า เป็นปิรามิดรูปเจดีย์ฐานสอบ 

อ่านต่อ