Content Experience : ประสบการณ์คอนเทนต์ที่นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ควรรู้

บทนำ.
ประสบการณ์คอนเทนต์ เป็นประเด็นที่ผู้ส่งสารหรืออีกนัยหนึ่งคือ นักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator) ต้องนำมาคิดและศึกษาจากผู้รับสารหรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้ชม (Target Audience) เนื่องจากประสบการณ์ของผู้ชม จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบหรือลักษณะการถ่ายทอดสาร เพราะพื้นฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้รับสารต้องรับรู้ หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้ส่งสารสื่อสารออกไป หรือผู้รับสารนั้นสามารถทำตาม หรือเชื่อสิ่งที่ผู้ส่งสารได้อธิบายออกไป

คลิกเพื่ออ่านต่อ
——————-

#BSRU #DCC
#digitalcontentcommunication
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา