UX UI Design | Color for UI Design EP.1

งาน UI Design  (User Interface Design) มีความแตกต่างกับงาน Graphic ทั่วไปอยู่พอสมควร งาน Graphic โดยมากจะให้น้ำหนักกับความสวยงามมากที่สุด รองลงมาคือในแง่ของการสื่อความหมาย แต่งาน UI Design จะให้ความสำคัญกับการสี่อสารกับผู้ใช้งานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ เน้นความเข้าใจง่าย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยภาพรวมโดยที่ความสวยงามจะให้ความสำคัญรองลงมา แม้ว่างาน Graphic ทั่วไป และงาน UI Design มีการใช้งานเรื่องของสีเป็นส่วนสำคัญแต่แนวคิดในการนำสีไปใช้งานจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่มาก และเพื่อให้สามารถใช้งานเรื่องของสีในงาน UI Design ให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้เรื่องหลักการของสีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับงานด้าน UI Desgin อ่านต่อ