BCG Economy Model (Bio - Circular - Green Economy Model)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

อ่านต่อ