ศัพท์ที่เกี่ยวกับการออกแบบตัวพิมพ์ [วิ สิ ท ธิ์ โ พ ธิ วั ฒ น์]

ตัวอักษรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญในก […]

T Y P E F A C E :  Legibility and Readability ตัวอักษรกับความชัดเจนและความสามารถในการอ่าน [วิ สิ ท ธิ์  โ พ ธิ วั ฒ น์]

ความสำคัญของ ‘ความสามารถในการอ่าน’ และ ‘ความชัดเจน’ ตัว […]