แนวทางการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยใช้เพลงเป็นสื่อ

    เพลงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตมนุษย์ในห […]

การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

    คุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่ […]

เเนวคิดเเละข้อควรคำนึงถึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้เเก่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย

    ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารระ […]

สัมพันธสารพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” A discourse analysis of His Majestry King Bhumibol Adulyadej’s Speech, “Sufficiency Economy”

     ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้า […]

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน

    ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นชาติใดย่อมประ […]