ปัญหาการศึกษา ความล้มเหลวของการศึกษากับทางออกของปัญหา

วรุณรัตน์ คนซื่อ. (2567). ปัญหาการศึกษา ความล้มเหลวของก […]

คุณลักษณะและองค์ประกอบผู้นำในการบริหารสถานศึกษา: การบริหารตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ Leader Character and Component in Academy Administration: According to Strategic Bio-Economy, Circular-Economy, and Green-Economy of Rajabhat University

วรุณรัตน์  คนซื่อ. (กันยายน-ตุลาคม 2566). คุณลักษณะและอ […]

การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรืออุปกรณ์ไอที กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็ก

การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรืออุปกรณ์ไอที กับการเปลี่ยนแปล […]

การปรับตัวในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: แนวคิดที่สังคมไทยยังให้ความสำคัญน้อยมาก

การปรับตัวในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพี […]

ทักษะในการหาข้อเท็จจริงและการคิดแบบบูรณาการที่ควรต้องมี

ทักษะในการหาข้อเท็จจริงและการคิดแบบบูรณาการที่ควรต้องมี […]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบวรมงคล. Developing a finished lesson on heat and change of matter for students in Mathayom1 at WatBowonmongkol School, 2565.

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ศุภณัฐนิลเพ็ชร, วราภรณ์ ศรีอ […]

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ Coaching The Evaluation of the Satisfaction of Service Recipients towards Academic Service Projects for Communities in Muangrong Attraction with Coaching 2562

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้แก่ […]