การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสวนสมุนไพรบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

สังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้มีลักษณะแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิ […]

การเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบภายในยุค 4.0

       ผู้ตรวจสอบภายใน ถือว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งสำห […]