ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) วรรณวดี ชัยชาญกุล Wanwadee Chaichankul ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2551). อุดมศึกษาโลกาภิวัฒน์ : รายงานการศึกษาดูงานและ การประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2551). อุดมศึกษาโลกาภิวัฒน์ : รายง […]

Edith Cowan University Research Online EDU-COM International Conference Conferences, Symposia and Campus Events 1-1-2006 A Role of the University Leader in the 21st Century: A Case Study at Bansomdejchaopr at Bansomdejchaopraya Rajabhat Univ a Rajabhat University,Thailand ,Thailand Wanwadee Chaichankul Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ABSTRACTLearning is a life-long process, it requires de […]