การสร้างชุมชนนวัตกรรม: การกระตุ้นและส่งเสริมนวัตกรรมในชุมชน (รับ-ปรับ-ใช้-ถ่ายทอด)

ชุมชนนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสังคมที่มีควา […]