การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด “รู้แจ้ง” The Creation of Contemporary Dance “Enlightenment”

บทคัดย่อ ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ […]

การออกแบบบทการแสดงและการออกแบบลีลา สำหรับนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ จากการปรากฏของความไม่มีอยู่จริงในสังคมไทย Plot and Choreography: The Creation of Dance from Appearance of Nonexistence in Thai Society.

Read More: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclef […]

เทศกาลเครื่องลมทองเหลือง สิงคโปร์ 2019: การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเทศกาลดนตรี Singapore Brass Festival 2019: The Creative Economy Model Development by Music Festival

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/artic […]

การศึกษางานสร้างสรรค์ลีลา เพื่อสื่อสารการแสดงในบทเพลง “ส้มตำ” The Study of the Performance Movement Creation work on Musical “Somtam”

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsia […]