ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาใน กลุ่มอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Student‘s Opinions to Instructional Process of Neighbors in ASEAN Bansomdej Chaophaya Rajabhat University

บทคัดย่อ   การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศ […]

ศึกษาศึกยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกษาตลาดน้ำคลองบางหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ           การวิจัยแบบผสานวิธีเรื่อง ศึกษาศักยภ […]

รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศThe  Management  Achievement  Model of                   Participatory  Ecotourism.

บทคัดย่อ การท่องเที่ยวเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างรายได้ให […]

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ              จังหวัดกรุงเทพมหานคร The satisfaction of tourists floating Khlong Bang Luang Phasi Charoen district in Bangkok

บทคัดย่อ           การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่อง […]

ปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก กรณีศึกษา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตธบบุรี กรุงเทพมหานครฯ Marketing Mix in consumer decision to buy souvenir Wat Arun. Thonburi, Bangkok

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาพฤต […]

ผลกระทบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ The impact of tourism management  case study In Prapadaeng  district Samut Prakarn Province

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง ผลกระทบการบริหารจัดการการท่องเท […]

ศึกษาศึกยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกษาตลาดน้ำคลองบางหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตลาดน้้ […]