การบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีแบบการศึกษานอกระบบ ตามมาตรา 15(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: กรณีศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีระยอง จังหวัดระยอง The Administration and Management of Non-Formal Education Music Schools According to Section 15(2), National Education Act B.E.2542 (1999): A Case Study of Rayong Music School, Rayong Province.

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากา […]

การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต กรณีศึกษาคณะสิงโตศิษย์เจ้าพ่อกวนอู จังหวัดราชบุรี The study music of Lion Dance : Case study lion Dance Sit Jow Po Guanyu Ratburi Province

บทคัดย่อ               การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต […]