วิเคราะห์คำศัพท์สร้างใหม่ และการใช้สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓.