สะล้อ: เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา บริบทและการบำรุงรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ สะล้อ: เครื่องดนตร […]

กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ “แลวิถีลาว-ไทย บางไส้ไก่ หิรัญูรูจี”

บทความวิชาการ ตั้งปณิธาน อารีย์ และคณะ. (2564). กระบวนก […]