การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่

 ขลุ่ยบางไส้ไก่มีความประณีตนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงค […]

การศึกษาความหมายโดยนัยที่ปรากฏในภาพวาดเดอะวิทรูเวียนแมนสู่ศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วน รูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิต

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/ […]

การศึกษาการดำเนินการสร้างสรรค์และคุณสมบัตินักสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยกรณีศึกษา : World Dance Alliance Asia Pacific 2016

https://link.bsru.ac.th/3ir

การศึกษาโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย จากพื้นที่ชุมชนกรณีศึกษาชุดการแสดง “เราอยู่ร่วมกัน” ในชุมชนบ้านแขกมุสลิมบ้านสมเด็จ

https://link.bsru.ac.th/3iq

โครงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุ่งเน้นการนำเสนออัตลักษณ์ พื้นถิ่นย่านกุฎีจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

https://link.bsru.ac.th/3io