ดร.สุริวัลย์ สุธรรม

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563).… Read More »สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558).… Read More »สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ