Skip to content

ดร.สุริวัลย์ สุธรรม

เคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราวคืออะไร?  How to Get Oil Coating. by Dr.Suriwan Sutham เทคนิคการเคลือบสีน้ำมัน …แต่เอ๊ะ! …เราเคยสงสัยไหมว่าการเคลือบสีน้ำมันมีกี่แบบ? …การเคลือบสีน้ำมันมีอยู่ 2 แบบ “แบบแรก” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบถาวร” กลุ่มงานสีน้ำมันที่แห้งสนิทอย่างน้อง 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นไป และ “แบบที่สอง” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราว”…แล้วแบบชั่วคราว คืออะไร?

เคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราว… Read More »เคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราวคืออะไร?  How to Get Oil Coating. by Dr.Suriwan Sutham เทคนิคการเคลือบสีน้ำมัน …แต่เอ๊ะ! …เราเคยสงสัยไหมว่าการเคลือบสีน้ำมันมีกี่แบบ? …การเคลือบสีน้ำมันมีอยู่ 2 แบบ “แบบแรก” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบถาวร” กลุ่มงานสีน้ำมันที่แห้งสนิทอย่างน้อง 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นไป และ “แบบที่สอง” คือ “การเคลือบสีน้ำมันแบบชั่วคราว”…แล้วแบบชั่วคราว คืออะไร?

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2563).… Read More »สุริวัลย์ สุธรรม. (2563). สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ Women’s role in the modern world. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558).… Read More »สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ