ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี The Efficiency of Tax Administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province

มนัสริน จันเกิด และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  โตประสี หลักสูตรรั […]

ภาวะผู้นำของผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ The Leadership of Administrators of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province

, 2547) 4. การกระตุ้นปัญญา (Intellectual Stimulation) ห […]

ความพึงพอใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Personnel in the Suphan Buri Provincial Police Division

ปัณพน รักราชการ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์  โตประสี หลักสูตรรั […]