การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน

การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้า […]

บทความวิจัย : แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัชรเวช แย้มรุ่ง, เบญจมาศ ตันลิ่มสุน, รุ่งรัตน์ กลั่นกฤ […]

บทความวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ข้าวเกรียบใบชะคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพื้นบ้านลานอาหารแปรรูป ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ณุศณี มีแก้วกุญชร, อภิญญา นุชนารถ, สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ, […]