การสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ต (Street Art) ที่มีผลต่อการขับเคลื่อน Soft-Power ในประเทศไทย

         การสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ต (Street Art) ในเข […]