ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุพรรณบุรี (Potential of Community Enterprises in Organic Agriculture Product Development in Suphanburi Province)

การศึกษาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอิน […]

การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (The Study of Ethnic Identity for Innovation Development of Woven Fabric, U-thong District, Suphanburi Province)

บทคัดย่อการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนานว […]

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (Value Creation of Hand Weaving Fabric Innovative Products According to Ethnic Groups’ Identities in U-thong District, Suphanburi Province)

บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรร […]