ผลของการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ความเข้าใจระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน

บทคัดย่อ  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทีย […]

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการ […]