ปัจจัยที่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต้องเข้าใจในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน

ปัจจัยที่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต้องเข้าใจในสถานการณ์ […]

1.ปัญญา สำราญหันต์ และสวัสดิ์ ทองสิน “The Development of Transportation Route by Liner Programming Model and Heuristics” การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ร่วมฉลองครบรอบ ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.