การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ. (2562).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ […]

บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ .(2563).บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับก […]

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ. (2563).การสื่อสารอัตลักษณ์ช […]