การต่อรองอำนาจและการประนีประนอมของผู้ชายและผู้หญิง : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง กรงกรรม

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนออำนาจและการต่ […]

บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคที่ใครๆ ก็ (อยาก) เป็นสื่อได้

หน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของสื่อมวลชนคือ การนำเสนอข่าว […]

การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ : องค์ประกอบของบทละคร

               บทละครโทรทัศน์ เป็นเสมือนแผนที่สำคัญในกา […]