การประยุกต์ใช้ตารางภูมิศาสตร์ของ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการจัดหมวดหมู่ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (ม.ป.ป.). การประยุกต์ใช้ตาราง […]

การจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2564). การจัดการพิพิธภัณฑ์แล […]

แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ณ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2564). แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุ […]

การจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2559). การจัดการพิพิธภัณฑ์แล […]