ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร

ตามที่ซาเพียร์-วอร์ฟ นักภาษาศาสตร์ ที่ได้พยายามแสดงให้เ […]

ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายร้านอาหาร

การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ สามารถศึกษาได้จากป้ายที่ […]