ภาพลักษณ์องค์การและภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจไทย ในบริบทของประชาชนในพื้นที่แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

การติดตามและประเมินผลโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการ บริหารความเสี่ยงด้านการเงินของผู้สูงอายุ ชุมชนประสานมิตร และบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Users’ Satisfaction towards the One Stop Service Center of Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University