อาหารริมบาทวิถีฝั่งธนบุรี: การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thonburi Street Food: The Change of Urban Society for Sustainable Development)

อาหารริมบาทวิถีฝั่งธนบุรี: การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองเ […]

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ The Course of Development Model to Enhance for Teacher Competency According to Professional Standards

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะครูตาม […]

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (The Development of Evaluation of Role Performance Indicators for the University Council of Rajabhat University)

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ข […]