เพ็ญแข รุ่งเรือง กิริยา สังข์ทองวิเศษ และกาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2562). การขยายพันธุ์มะละกอ (Carica papaya L.) สายพันธุ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารแก่นเกษตร, 47(3): 459-466.

บทคัดย่อ: มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นไม้ผลที่มีความส […]

เพ็ญแข รุ่งเรือง, จันทนี ภู่เจริญ, สุนทรียา กาละวงศ์, กิริยา สังข์ทองวิเศษ และ เพชรัตน์ จันทรทิณ. (2562). การใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทดแทนอาหารสูตร MS ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง (Dionaea muscipula).

กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) เป็นพืชที่นิยมปลูกเลี้ยง […]

เพ็ญแข รุ่งเรือง, ปัญญา แก้วใสย และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2561). ผลของการจัดการน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในกระถางด้วยวิธีหว่านน้ำตม. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 36(ฉบับพิเศษ), 111-117.

การทำนาของเกษตรกรตั้งแต่อดีตนิยมให้นำ้ในนาข้าวสูงกว่าระ […]

เพ็ญแข รุ่งเรือง, อนุกาญจน์ ชิณวงศ์, กาญจนา เหลืองสุวาลัย, กิริยา สังข์ทองวิเศษ และ สุนทรียา กาละวงศ์. (2561). การขยายพันธุ์และการใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อการผลิตม่วงไตรบุญเป็นไม้กระถาง. วารสารแก่นเกษตร, 46(4), 699-708.

           ต้นม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa (Barnett) D. […]

เพ็ญแข รุ่งเรือง, ปณต ขวัญรัตน์, สุนทรียา กาละวงค์ และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2560). การชักนำการเกิดยอดและรากของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คแจ็ค (Ficus carica L. “Black Jack”) ในสภาพปลอดเชื้อ.วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์,17(2):42-53

          การศึกษาการชักนำการเกิดยอดและการเกิดรากของมะเ […]