รีวิวหนังสือ: ประจักษ์พยาน: การใช้ภาพในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์

รีวิวหนังสือ: ประจักษ์พยาน: การใช้ภาพในฐานะหลักฐานทางปร […]

“ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พ.ศ. 2478: ศึกษาจากคดีความและฎีกา”

ภาวิณี บุนนาค และ Pavinee Bunnag. (2554). ผู้หญิงในกระบ […]

การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของ “ผู้หญิง” ในหนังสือ อนุสรณ์งานศพ

ภาวิณี บุนนาค และอาทิตยา อาษา. (2562). การจัดวางตำแหน่ง […]

เรื่องเล่า ‘หนุ่มนักเรียน’ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2467: ผ่านความทรงจำของ พ. เนตรรังสี

เรื่องเล่า ‘หนุ่มนักเรียน’ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพ […]

ประวัติศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสยาม พ.ศ. 2439 ถึง 2478: การทำให้ทันสมัยในบริบทอาณานิคม

บทคัดย่องานศึกษาเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพยาบาลและการผดุ […]

ภาวิณี บุนนาค. รักนวลสงวนสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2020).

รักนวลสงวนสิทธิ์ ในรอยต่อของรัฐจารีตและรัฐชาติสมัยใหม่ […]