แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย-จีน ในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นท […]

การวิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยระดับอาเซียนของอาจารย์สถาพร สนทอง Analyses of Thai Dances which were Choreographed for Performances at ASEAN activites by Sathapon Sontong

บทคัดย่อ             การวิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยระดับอาเซีย […]

การถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา The Inherit of the Dramatic Khon in Academy Through Technology.

บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโล […]

การพัฒนาเว็บช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (MMWBI) วิชาวรรณกรรมการละคร Development of Multimedia Web-Based Instruction (MMWBI) : Dramatic Literature

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาประสิทธิ […]