บทความวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา The results of using the Inquiry process skill set to develop critical thinking abilities of 2th year students majoring in Public Administration at Bansomdejchaopraya Rajabhat University

https://edujournal.bsru.ac.th/publishes/22/articles/503

การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี A Comparative Study of Public Finance : Cases Study of Thailand, the United State of America, United Kingdom, Singapore and Korea

file:///C:/Users/user/Downloads/somsakamorn,+Journal+ed […]

การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | A Study of the Critical Thinking Abilities by Upper-Secondary Students of the Demonstration School of Bansomdejchaopraya Rajabhat

https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view […]