โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนร […]

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิ […]