แนวทางการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จากความตายในศาสนาพุทธ กรณีศึกษา: การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความตายในบริบทของศาสนา

บทความฉบับนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการ […]

การใช้ศิลปกรรมประเภทสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้คนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนป้อมมหากาฬ

การใช้ศิลปกรรมประเภทสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้คนตร […]

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์: จากภาพสู่การแสดง

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพจิตรกรรมนั้นมีมาตั้งแต่โบรา […]

สัญญะกับการสื่อสาร อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนผ่านเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่

การแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ เป็นผลงานการสร้างสรรค […]