การผลิตเชื้อเพลิงขยะด้วยเทคโนโลยี (Refuse Derived Fuel: RDF)

การใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้ โดยตรงมั […]