ความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ประเภทหัตถกรรม”

หัตถกรรม เป็นส่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากฝีมือและภูมิปัญญา […]

การบูรณาการองค์ความรู้: การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตนั […]

การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผักตบชวา

คุณลักษณะเทคนิค QFD เป็นการประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่ผลิ […]