การพัฒนาสื่อเฟซบุ๊กเพจผลิตภัณฑ์เรือไทย เลทอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร

https://drive.google.com/file/d/1QAwy9ovh7xp10rhu2RDUXy […]

กระบวนการพัฒนาสินค้า เคยปรุงรสอบแห้ง ตราเรือไทยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว

https://drive.google.com/file/d/1oEQxIYQG6KnlJKk0kRSoUb […]

แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมชนิดผง กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนพิทักษ์สาคร

https://drive.google.com/file/d/1i7xslbxO16kspmb35CGs9- […]