ความต้องการของครูประถมศึกษาที่มีต่อการสร้างทักษะใหม่และการเสริมทักษะ ที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูยุค VUCA World

https://drive.google.com/file/d/1Hqn_M3TLAWDg141ruwkHl8 […]

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุค New Normal เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาครู The Development of Instructional Model Based on Blended Learning of New Normal to Enhance the Competency of Learning Management Design Based on Active Learning for Student Teacher

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Tourism Potential Development to Increase the Tourism Value from the Ethnic Identity of U-Thong District, Suphan Buri Province

อ่านรายละเอียดบทความ

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

https://identity.bsru.ac.th/archives/345

ระบบการเสริมสร้างศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา สู่การเป็น “นวัตกรน้อย” Systems for empowering innovative thinking of primary school students to become a “little Innovator”

https://drive.google.com/file/d/1nW6UhrdCL2OqpYp3FkuZsp […]