การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุค New Normal เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาครู The Development of Instructional Model Based on Blended Learning of New Normal to Enhance the Competency of Learning Management Design Based on Active Learning for Student Teacher

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Tourism Potential Development to Increase the Tourism Value from the Ethnic Identity of U-Thong District, Suphan Buri Province

อ่านรายละเอียดบทความ

ระบบการเสริมสร้างศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา สู่การเป็น “นวัตกรน้อย” Systems for empowering innovative thinking of primary school students to become a “little Innovator”

อ่านรายละเอียดบทความวิชาการ

การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู The Development of Ethical Indicators of Student – Teachers การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู The Development of Ethical Indicators of Student – Teachers

อ่านรายละเอียดของบทความวิจัย