เทคนิคการพยากรณ์เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมยอดขายสิ […]