รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบ […]

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำ […]

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใ […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยบูรณาการความรู้และการจัดการแบบมีส่วนร่วม ของคณาจารย์ นักศึกษา ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย

ภารกิจที่เป็นหัวใจหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระ […]