แบบวัดความพึงพอใจในชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความพึงพอใจในชีวิตเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลท […]