7 ทักษะ สู่การสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยคุณภาพ

ช่วงอายุ 0 – 6 ปี  เป็นช่วงวิกฤตของชีวิตมนุษย์  ผลของการเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในระยะนี้มีอิทธิพลต่อการวางรากฐานชีวิตในวัยต่อมา เนื่องจากการเรียนรู้บางอย่างของเด็กจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด  และเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ  ซึ่งเราเรียกช่วงเวลาเหล่านี้ว่า “หน้าต่างแห่งโอกาสในการเรียนรู้” (Windows of Opportunity)  เกิดขึ้นในช่วงแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้และดำเนินต่อไปตลอดชีวิต    โดยเฉพาะถ้าในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต  การสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น คือ ช่วงเวลาที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด    ซึ่งเป็นช่วงเวลาตามธรรมชาติ แต่หากพ้นช่วงนี้ไปแล้วการพัฒนาก็อาจเกิดขึ้นได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย  ดังนั้นจึงเป็นช่วงวัยที่ดีที่สุดในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนให้เด็กเกิดคุณลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์  โดยสำหรับช่วงอายุ 0-2 ปี  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นทักษะที่ควรส่งเสริม อ่านเพิ่มเติม