6 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับเข้าบ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

พรธิภา ไกรเทพ. (2563). 6 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับเข้าบ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ออนไลน์.