5 แนวทางการเขียน มคอ.3 สำหรับอาจารย์ใหม่

             การเขียน มคอ.3 หรือ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ทราบล่วงหน้าว่ารายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอนมีเนื้อหาอะไรบ้าง ต้องสอนให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้อะไรบ้าง มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเท่าไร จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร จะนําสื่ออะไรมาใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และจะประเมินผลอย่างไรจึงจะตรวจสอบได้ว่านักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร (มคอ.2) กําหนดแล้ว ดังนั้น การเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชาตามที่หลักสูตร (มคอ.2) กําหนดไว้ก่อนเริ่มต้นสอนจึงเป็นภาระงานสําคัญที่อาจารย์ผู้สอนทุกคนควรดําเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น สอนไม่ครบเนื้อหา สอนไม่ตรงหลักสูตร สอนไม่ทันเวลา หรือวิชาเดียวกันแต่สอนไม่เหมือนกัน  แต่การเขียน มคอ.3 มักเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากสําหรับอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในบทความนี้แนะนําแนวทางการเขียน 5 ข้อ เพื่อให้นําไปปรับใช้ในการเขียน มคอ.3 ของตนเองได้ง่ายขึ้น   อ่านบทความที่นี่