5 สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหมดไฟในการทำงานที่มีต่อบุคลากรการท่องเที่ยวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวเร่งทำให้บุคลากรการท่องเที่ยวหลายคนในยุคดิจิทัลยิ่งต้องเสียสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่เคยมีไป

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (29 กรกฎาคม 2563, ออนไลน์) วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลัก ๆ ของภาวะวิกฤติโรคหมดไฟในการทำงาน มี 5 สาเหตุ ดังนี้
หมายเหตุ ตัดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ IMMS 2022 เรื่อง บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาภาวะวิกฤติหมดไฟในการทำงาน (BUrn out) ที่ส่งผลกระทบต่อ ทั้งสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการท่องเที่ยว นักจัดงานธุรกิจ การประชุมสัมมนาและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการทำงานการปรับตัวการบริหารบุคลากรการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลให้ทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข

เรียบเรียงและเขียนโดย อาจารย์จารุณี บุญเรืองรัตน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1. อะไรคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหมดไฟในการทำงานที่มีต่อบุคลากรการท่องเที่ยวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวเร่งทำให้บุคลากรการท่องเที่ยวหลายคนในยุคดิจิทัลยิ่งต้องเสียสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่เคยมีไป (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (29 กรกฎาคม 2563, ออนไลน์) วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลัก ๆ ของภาวะวิกฤติโรคหมดไฟในการทำงาน มี 5 สาเหตุ ดังนี้
3.1 มีปัญหาเรื่องการจัดการชีวิต

หากบุคลากรเป็นคนที่มีปัญหาในการจัดตารางงานและตารางการใช้ชีวิต เช่น เมื่อมีเรื่องที่ต้องให้ทำเข้ามาพร้อมๆ กันหลายอย่าง ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง หรือไม่สามารถรับผิดชอบงานของตนให้สำเร็จลุล่วงได้ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆ ก็จะนำไปสู่ภาวะ Burn out ได้ง่าย

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนบทความนี้พบว่าเมื่อผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานหรือนักศึกษาที่เกิดภาวะ หมดไฟในการทำงาน (Burn out) แล้ว จะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย อารมณ์และพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ป่วย โดย 1) ด้านร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ ฝันร้าย อาเจียน ปวดศรีษะไมเกรน 2) ด้านอารมณ์ วิตกกังวลต่อภาระงานและกังวลต่อความมั่นคงในชีวิตในอนาคตหากคิดลาออกจากงาน อารมณ์เศร้า รู้สึกไม่มั่นคง มีความเครียดสะสม ขาดความสุขในการทำงานที่ไม่ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตและเป้าหมายชีวิต 3) ด้านพฤติกรรมการทำงาน ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง การจัดการความสำคัญและเวลางานมีประสิทธิภาพลดลง การแยกตัวจากเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

3.2 งานที่ทำไม่เหมาะกับตนเอง

หลายครั้งที่ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนไม่สามารถเลือกงานที่ตัวเองถนัดได้เสมอไป บางครั้งได้รับมอบหมายงานที่ไม่อยู่ในความสนใจหรือไม่ถนัด และถูกคาดหวังอย่างมากจากเจ้านาย หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน จนทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เกิดความเครียดตามมา เมื่อเครียดสะสมบ่อย ๆ เข้าก็เป็นสาเหตุของภาวะ Burn out ได้

กดอ่านต่อ สาเหตุหมดไฟข้อ 3-5ต่อที่ medium link ด้านล่าง

https://medium.com/@jenny140723/1-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%86-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-a88f03f4d070