3 เครื่องมือการสอนแบบ Active Learning ผ่านวิดีโอด้วย Digital Literacy Base Learning

3 เครื่องมือการสอนแบบ Active Learning ผ่านวิดีโอด้วย Digital Literacy Base Learning
การสอนในศตวรรษที่ 21 คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการเรียนที่เรียกว่า Active Learningให้ผู้เรียนได้มีการลงมือทำ มีส่วนรวมในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการจัดการเรียนรรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ในบทความนี้ นำเสนอเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ผ่านวิดีโอด้วย Digital Literacy Base Learning

คลิกอ่านเพิ่มเติม