ไอที 40 คำทับศัพท์ที่ผู้เรียนมักเขียนผิด

           เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้าน แม้กระทั่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนล้วนมีแนวคิดอย่างอิสระ [1]  ในการเลือกรับข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำมาซึ่งการเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ไร้พรมแดน หรือที่รู้จักกันในนามเวิลด์ไวด์เว็บ ประโยชน์ที่ได้จากการค้นคว้าจะช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และทันสมัยต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจตรงกันแล้ว สิ่งที่ควรตระหนักอีกประการหนึ่งก็คือ การเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เรียน

อ่านต่อ