โลกของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

          โลกของเทคโนโลยียุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ใน
หลากหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม อันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถใน
การแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทุกประเทศทั่วโลก กำลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า
สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่
จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) อันเป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิต
มากกว่าการใช้เงินทุน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายบนโลกของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
(Internet Of Things) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ล้วนใช้การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เป็นผู้
ประดิษฐ์และประมวลผล เพื่อสั่งการและโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น หุ่นยนต์ สมาร์ท
โฟน เป็นต้น

อ่านต่อ