โมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษ

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/251435/172503